Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) spoločnosti VICTORY media sk, s.r.o. so sídlom Tulská 36, 974 04 Banská Bystrica, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 30035/S, IČO: 50365118, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán – spoločnosti VICTORY media sk, s.r.o. ako poskytovateľa služieb (ďalej len “Poskytovateľ”) a fyzickej alebo právnickej osoby ako objednávateľa služieb (ďalej len “Objednávateľ”).

Zmluvné strany vstupujú do zmluvného vzťahu, ktorý sa týka najmä, ale nielen:

 1. sprostredkovania poskytovania webhostingových služieb a služieb elektronickej pošty Objednávateľovi,
 2. sprostredkovania registrácie doménových mien druhej alebo vyššej úrovne v sieti internet v centrálnych registroch doménových mien (a ďalších služieb týkajúcich sa doménových mien) zo strany Poskytovateľa pre Objednávateľa,
 3. služieb súvisiacich s ods. a) a b)
 4. webdizajnu (webdesign) – grafického návrhu www stránok, čo zahŕňa predovšetkým: začlenenie obsahu (textov, obrázkov, atď.) dodaného Objednávateľom do nainštalovaného CMS systému za použitia HTML, PHP, MySQL a CSS a rôznych grafických nástrojov.

Všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.7.2018. Týmto dňom sa rušia predchádzajúce VOP.

2. Uzatvorenie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru (ďalej len “Objednávka”) v elektronickej forme na internetovej stránke Poskytovateľa, príp. prostredníctvom emailu. Objednávka obsahuje špecifikáciu objednávaných služieb a ich cenu, ktorú je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi za služby zaplatiť. Údaje vyplnené Objednávateľom v Objednávke príp. zaslané emailom sú Poskytovateľom považované za správne. Objednávateľ odoslaním Objednávky akceptuje tieto VOP.

3. Registrácia domény

Registrácia národnej domény najvyššej úrovne „sk“, práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa ako držiteľa domény sa riadia pravidlami a podmienkami registračnej autority pre doménu najvyššej úrovne „sk“ – spoločnosti SK-NIC a. s., IČO: 35698446, so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, zapísanej v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1156/B (ďalej len „SK- NIC“ a „pravidlá SK-NIC“) platnými v čase registrácie domény.

Registrácia iných národných alebo nadnárodných domén sa riadi pravidlami a podmienkami príslušného národného alebo nadnárodného správcu domény, platnými v čase registrácie pre príslušnú doménu.

Objednávateľ je povinný sa s týmito pravidlami a podmienkami oboznámiť pred uzatvorením zmluvy s Poskytovateľom a jej uzatvorením sa zaväzuje ich dodržiavať. Poskytovateľ nezodpovedá za zmenu týchto pravidiel a podmienok ani za iné konanie správcu domény.

Registrácia domény prebieha až po pripísaní úhrady poplatku za registráciu domény na účet Poskytovateľa. Výška poplatkov za registráciu domén je uvedená v cenníku Poskytovateľa.

Zrušiť objednávku na registráciu domény je možné len do momentu, kým nie je Poskytovateľom odvedený poplatok za jej registráciu. Po odvedení registračného poplatku nie je možné žiadať o jeho vrátenie.

Poskytovateľ zaistí registráciu a prevádzku doménového mena bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že registrácii, predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebránia okolnosti na strane Objednávateľa alebo na strane tretích osôb. Objednávateľ si je vedomý skutočnosti, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov Objednávateľa či tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Objednávateľom.

Za porušenie vlastníckych práv k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Objednávateľa, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov (oprávnených osôb podľa zákona c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník), nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.
Na základe objednávky Poskytovateľ zaregistruje .sk doménu vo svojom mene (Poskytovateľ je držiteľom domény). V takomto prípade Poskytovateľ garantuje Objednávateľovi, že počas registračného obdobia uvedenej domény akékoľvek zmeny (zmena držiteľa, zmena registrátora) vykoná len po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa. Poskytovateľ môže odmietnuť zaregistrovanie domény vo svojom mene.

V prípade registrácie domény v mene Poskytovateľa (Poskytovateľ je verejne uvedený ako držiteľ domény) sa uplatňujú tieto podmienky:

 • všetku zodpovednosť za doménu a obsah jej webovej stránky nesie Objednávateľ
 • Objednávateľ je povinný najneskôr do 10 dní od vyzvania Poskytovateľom zabezpečiť zmenu držiteľa domény na iný subjekt; v prípade nesplnenia požiadavky má Poskytovateľ právo doménu znefunkčniť do doby, kedy bude držiteľ zmenený
 • Objednávateľ je povinný nahradiť Poskytovateľovi všetky škody, ktoré mu v súvislosti s registráciou domény v jeho mene vzniknú

4. Webhostingové služby

Poskytovateľ umožní Objednávateľovi využiť server a programové vybavenie na prevádzku virtuálneho internetového servera v rozsahu uvedenom v objednávke. Server je umiestnený v housingovom centre tretej osoby. V súvislosti s poskytovaním webhostingových služieb a služieb elektronickej pošty je Poskytovateľ povinný zabezpečiť dohľad nad funkčnosťou servera. Ďalej je povinný zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu programového vybavenia servera, z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera.

Objednávateľ má možnosť využiť telefonickú a e-mailovú podporu na riešenie problémov s registráciou a prevádzkou jeho domény. Kontakt na podporu nájde na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný do jedného pracovného dňa odpovedať na požiadavku Objednávateľa.

Webhostingové služby a služby elektronickej pošty nie je povinný Poskytovateľ poskytovať v prípade, že ich poskytovaniu bránia problémy na strane Objednávateľa alebo na strane tretích osôb. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky v dodávke elektrickej energie a za výpadky dátovej siete housingového centra. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kroky na eliminovanie výpadkov v poskytovaných službách. V súvislosti s tým je Poskytovateľ oprávnený vykonávať plánované odstávky poskytovaných služieb s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardware, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia serveru (ďalej len “odstávka služieb”). Pokiaľ to charakter odstávky dovoľuje, bude vykonaná vo večerných a nočných hodinách tak, aby čo najmenej ovplyvnila funkčnosť poskytovaných služieb. Poskytovateľ o plánovaných odstávkach vopred informuje na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom vopred upozorní priamo dotknutých zákazníkov.

V prípade, že je vystavená faktúra/predfaktúra za prevádzku domény viac ako 1 mesiac po dátume splatnosti alebo viac ako 1 mesiac po uplynutí predchádzajúceho predplateného obdobia služieb, ktoré sú na predmetnej faktúre/predfaktúre fakturované (podľa toho ktorý z uvedených termínov nastane neskôr) a Objednávateľ ju napriek opakovanej výzve neuhradí, Poskytovateľ má právo zmazať zo servera všetky dáta týkajúce sa Objednávateľovej domény.

Neobmedzený mesačný prenos dát znamená prenos dát medzi doménou Objednávateľa a sieťou Internet, v množstve výrazne neprekračujúcom bežné využitie služby u iných zákazníkov Poskytovateľa a zároveň takýto prenos dát negatívne neovplyvňuje stabilitu služieb Poskytovateľa.

Neobmedzený webhosting – diskový priestor na zdieľanom webhostingu má vždy definovanú veľkosť (podľa zvyčajných požiadaviek zákazníkov Poskytovateľa). Na základe požiadavky zákazníka môže Poskytovateľ bezplatne zväčšiť diskový priestor vyhradený pre konkrétnu doménu. Poskytovateľ môže odmietnuť zväčšenie diskového priestoru, alebo môže priestor zväčšiť podľa svojho uváženia, v záujme zachovania stability poskytovaných služieb pre všetkých zákazníkov.
Do priestoru vyhradeného pre webhosting je zakázané ukladať dáta nesúvisiace s webovou stránkou, vyžívať priestor na zálohovanie alebo archivovanie dát nesúvisiacich s webovou stránkou, poskytovať priestor pre iné firmy alebo osoby a tiež využívať priestor ako download-server dát.

5. Využitie objednaných služieb

Objednávateľ nesmie zriadiť webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, Objednávateľ plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené Poskytovateľovi alebo tretím osobám. Poskytovateľ má právo, pokiaľ to obsah Objednávky neurčí inak, okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služby pre Objednávateľa, ktorý sa pokúsi prevádzkovať:

 • web stránku, ktorá preťažuje databázové, webové alebo e-mailové systémy, spôsobuje ich úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť a tým poškodzuje Poskytovateľa a/ alebo iných zákazníkov Poskytovateľa,
 • web stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), phishing, verejný chat-server, download server,
 • web stránku obsahujúcu nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi),
 • warez servery, servery s podobným zameraním a stránky propagujúce warez,
 • servery ponúkajúce dáta chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentmi bez súhlasu autora,
 • web stránku sprístupňujúcu akékoľvek dáta, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a právnym poriadkom SR (napr. fotografie alebo texty podnecujúce k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov).

Objednávateľ sa zároveň zaväzuje, že:

 • nebude používať informácie získané prostredníctvom služby, pokiaľ sú tieto informácie chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentami,
 • nebude sa neoprávnene pokúšať preniknúť do prístupových účtov iných klientov alebo do systému Poskytovateľa.

Ak dôjde k pozastaveniu alebo ukončeniu poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa z dôvodu porušenia týchto podmienok Objednávateľom, Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Objednávateľovi uhradené poplatky za poskytovanie služieb.

Diskový priestor domény slúži na ukladanie obsahu webových stránok Objednávateľa, neslúži ako úložisko pre výmenu veľkého množstva dát medzi užívateľmi Objednávateľa (cez ftp, http a pod.). Objednávateľ nie je oprávnený poskytovať za odplatu alebo bezplatne služby poskytované Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Jedna webhostingová služba je určená pre využívanie jedným subjektom (Objednávateľom), nie tretími stranami.

6. Ceny a platobné podmienky

Poplatok za registráciu domény je splatný ročne vopred, prípadne podľa podmienok registrácie daného doménového mena. Webhostingové služby sú splatné vopred štvrťročne, polročne, ročne, prípadne na viac rokov dopredu.
Poskytovateľ poplatok za registráciu a/alebo webhosting účtuje faktúrou so splatnosťou do 14 dní od vystavenia.
Objednávateľ by mal vykonať úhradu tak, aby bola jeho platba pripísaná na účet Poskytovateľa pred koncom registračného obdobia domény, v prípade neskoršej úhrady Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť domény.
Objednávateľ je povinný pri úhrade dodržať variabilný symbol uvedený na faktúre, slúžiaci na identifikáciu platby. V prípade neuvedenia variabilného symbolu, alebo uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté problémy pri spracovaní platby. Objednávateľ je taktiež povinný uhradiť plnú sumu uvedenú na faktúre.
Faktúra (daňový doklad) je zasielaná na adresu Objednávateľa uvedenú v Obchodnom resp. živnostenskom registri SR, príp. po predchádzajúcej dohode na inú (korešpondenčnú) adresu Objednávateľa.
Objednávateľ má počas 30 dní od objednania novej služby nárok na zrušenie objednávky bez udania dôvodu a vrátenie uhradených poplatkov za prevádzku. Poplatok za zmenu registrátora, registráciu domény, SSL certifikát a príp. iné podobné služby, je nevratný. Ak Objednávateľ po skončení skúšobnej doby ukončí používanie služby, nemá nárok na vrátenie poplatku alebo jeho časti. Predplatená služba je Objednávateľovi k dispozícii nezávisle na tom, či ju využíva alebo nie, až do konca predplateného obdobia.
Za škody spôsobené Poskytovateľom pri registrácii domény alebo pri poskytovaní webhostingových služieb ručí Poskytovateľ len do výšky poplatku za registráciu domény alebo webhostingové služby uhradeného vo fakturačnom období, v ktorom ku škode došlo.

7. Ukončenie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom zaniká:

 • dohodou zmluvných strán,
 • výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,
 • odstúpením od zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak klient porušuje podmienky podľa bodu 5 VOP, alebo koná proti záujmom Poskytovateľa.

8. Osobitné ustanovenia

Vypísaním objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom.

Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje Objednávateľa (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) neposkytnúť tretej osobe bez Objednávateľovho výslovného súhlasu s výnimkou:

 • poskytnutie údajov Objednávateľa registrátorovi príslušnej domény podľa Objednávky, ak je to nevyhnutné pre správny priebeh registračného procesu objednanej domény,
 • poskytnutie údajov Objednávateľa prevádzkovateľovi servera, na ktorom sú prevádzkované a/alebo uložené údaje, ktoré súvisia s prevádzkou webovej stránky a/alebo služieb elektronickej pošty, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie si povinností Poskytovateľa voči Objednávateľovi
 • poskytnutie nevyhnutných údajov o Objednávateľovi zmluvnému partnerovi Poskytovateľa, ktorý sa z poverenia Poskytovateľa zaoberá vymáhaním pohľadávok Poskytovateľa – a to len v prípade, že Objednávateľ neuhradí poplatky spojené s jeho Objednávkou po dobu viac ako 60 dní odo dňa splatnosti vystavenej predfaktúry alebo faktúry. V takomto prípade budú údaje o Objednávateľovi použité zmluvným partnerom Poskytovateľa a to len na účely vymáhania pohľadávky.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto VOP a cenník. Poskytovateľ je povinný o zmene VOP alebo cenníka informovať na svojej www stránke.